KBT – Kognitiva samtal

Logga 75_25 RGB

Chatt o Inlägg

Det kognitiva samtalet syftar till kunskap om sig själv, där man i samtalet lockar fram inneboende kunskaper och medvetandegör dessa resurser. Vi hjälper individen att se till att dennes resurser nyttjas ändamålsenligt och till full potential.

Problem går att lösa, det gäller bara att finna ut hur, och det gäller att komma ur ”boxen” och utveckla sig själv som människa. Via ”lösgjorda” tankar kan man komma åt att förändra känslor och beteenden med syfte att få ett mer nyanserat synsätt med vidgade tankeperspektiv.

Samtalen utgår från att människan präglas och påverkas av sina samlade erfarenheter. Viktiga delar är livshistoria, specifika händelser, social och kulturella faktorer. De erfarenheter man bär med sig bildar livsregler, som styr hur vi uppfattar oss själva, vår omvärld och framtiden. Dessa livsregler kan ibland vara mindre väl fungerande för individen och kan då leda till olika former av psykiskt lidande (olika prövningar, kval, stress, kravsituationer). Samtalen fokuserar på känslor, tankar och beteenden. Individens egen nyfikenhet och vilja till förändring (självutveckling) har en stor betydelse för framgång.

Förberedelse inför samtal
Innan behandlingen startar görs en noggrann analys för att identifiera problemen. Med detta som grund sätter du och din handledare upp mål för samtalen och kommer överens om ett tidsschema.

Så går det till
Arbetssättet är strukturerat och koncentreras på handling. Fokus ligger huvudsakligen på faktorer som utlöser och bevarar problemen i här-och nusituationen. I samarbete med handledaren för du en dialog om möjliga tillvägagångssätt för att komma tillrätta med svårigheterna. Du får också lära dig olika sätt till självhjälp du kan använda i framtiden. Under samtalen får du lära dig att pröva och träna nya beteenden och nya tankesätt. Genom mer kunskap om dig själv och genom träning kan du förändra de tankar, känslor och beteenden som hindrar dig i vardagen och hitta nya sätt att handskas med svårigheter.


För vem?
Den breda tillämpbarheten och flexibiliteten gör metoden användbar även när det gäller problem med samlevnad, i grupper samt i organisationer. KBT-Ledaren anpassar innehållet efter individens eller gruppens förutsättningar, problem/hinder och mål. Individens egen nyfikenhet och vilja till förändring har stor betydelse för framgången.

FÖRETAG
  • Chefsstöd
  • Individuella behandlingar för medarbetare – med eller utan uppföljning
  • Organisationsutveckling
  • Beteendeförändring för både individ och grupp
  • Beteendenormering – utveckling av beteenden som leder till bra resultat
PRIVATPERSONER
  • Oro, fobi, panikångest, social fobi, tvång, sömnstörningar
  • Krishantering
  • Stress och stressutlösta besvär – Sund livsstil
  • Beteendeförändringar för att etablera nya vanor