Om Företaget

Logga 75_25 RGB

Utbildningsbranschen är en relativt stor bransch med många aktörer, men väldigt få specialister. Definitionen på specialist är ”att göra det man är bra på och bevara denna position genom utveckling, uppdatering och förädling av grundkonceptet”.

Vi är specialister inom våra områden: Ledarskap, Teamutveckling och Coaching

Framgångsfaktorer
Några viktiga framgångsfaktorer vi tror spelar stor roll i valet av utbildningsleverantör är:

  • Validiteten, d.v.s. att utbildningen stämmer med målgruppens verkliga behov
  • Utbildningens innehåll/omfattning, som ska vara tydligt och pedagogiskt uppbyggd
  • Lärarnas faktamässiga och pedagogiska kompetens, förmodligen en de viktigaste faktorerna
  • Lokaler, runt omkring-arrangemang etc. Nog så viktigt för den totala upplevelsen
  • Kvalitet – Rätt sak, i rätt tid, med rätt resurser, vi lägger mycket fokus på detta
  • Priset, ja vad säger man, alla vill alltid ha rätt pris, vi tror att priset inte har så stor betydelse om vi uppfyller alla ovanstående punkter till fullo och skapar en ”utbildningsupplevelse” av världsklass

Vi vill inte skryta men vi som arbetar här på KB1 är samtliga mycket både erkända och välkända inom våra respektive utbildningsområden och duktiga på det vi gör!

Samhällsnytta
Vi har genom åren stött Cancerfonden. En viktig institution. Forskningen kring sjukdomar kopplat till Cancerfonden är nödvändig och viktig, tyvärr är den också dyr att genomföra, därför vill vi bidra så mycket vi kan. Gör det ni också.

CF
Vi hoppas att fler inser värdet av att tillhöra eller stödja någon förening eller institution, de arbetar många gånger ”i det dolda” med lösningar för många människor, både barn och vuxna.

Affärsidé
Verksamheten skall bidra till kompetensutveckling för individer, företag och organisationer och fortlöpande utveckla koncept för att möta olika kundbehov.

VD har ordet
Som arbetsgivare ser jag det som en av mina största uppgifter att skapa trygghet för våra uppskattade medarbetare. Jag ser samtliga medarbetare som en betydelsefull kugge för att nå våra mål och driva verksamheten framåt. Målet är att de som arbetar här hela tiden ska utvecklas och känna glädje i sitt arbete.

KB1 ska ständigt utvecklas, i sin strävan att bli ett företag av högsta klass och därmed vara marknadens första val. Det är vårt mål, och det ger oss ny energi varje dag. Vi ska helt enkelt vara en specialist på de utbildningar och kurser vi har i vårt utbud med högsta möjliga kvalitet i alla leveranser.

Bo Björklund
VD, Kompetensbolag1 AB
_______________________

Värdegrunder
Allt oftare hör vi talas om hur viktigt det är med värderingsstyrning, gemensamma värderingar, värderingsorienterat ledarskap m.m. Men mångtydigheten i många ”värderingsord” är stor, ibland t.o.m. besvärande. Vi tror att en värdering svarar på frågan om vad som är, enkelt uttryckt, gott. Vi talar om värden med olika inriktningar, ex. estetiska värden, tekniska värden, ekonomiska värden och moraliska värden, där den moraliska värderingsgrunden är en föreställning om vad som är ett gott mänskligt liv, såväl individuellt som socialt.

En distinktion mellan verbalt uttryckta värderingar och värderingar i handling kan ibland vara mycket användbar för att förstå en organisations ambitioner att skapa gemensamma värderingar.

De värderingar som faktiskt styr handlandet måste synliggöras. Det får inte finnas motsättningar mellan de värderingar man vill representera och de man i sitt handlande faktiskt uttrycker. Vi står för och handlar alltid efter våra grundvärden

FörtroendeIntegritetHänsynRespektResultat
Nedan beskriver vi mer utförligt om våra grundvärden.

FÖRTROENDE
Vi anser att förtroende är ”en känsloknuten upplevelse för människor och en relation byggd på ömsesidig tillit och respekt, byggd på sanning och ärlighet!”. För oss betyder alltså förtroende tillit, tilltro och tillförsikt, liksom anseende, uppskattning, goodwill och kredit. Förtroendets grunder:

  • förtroende är mottagarens upplevelse
  • förtroenden ges alltid frivilligt och kan inte krävas eller framtvingas
  • förtroende tar tid att bygga upp men raseras fort

INTEGRITET
Integritet värderas högt i skilda moraliska sammanhang både som en dygd och som en kvalitet som är viktig för såväl individens som det sociala sammanhangets välbefinnande. Med utgångspunkt från detta kan integritet anses vara avgörande för upplevelse av identitet och självkänsla och en grundläggande kvalitet som gör det möjligt att orientera sig i förändring och utmaning på ett tillitsfullt sätt.

Ett företag, med stark integritet, kan på så sätt förväntas äga förmågan att upprätta och utveckla tillitsfulla relationer med andra människor. Vi tror att det viktigaste vi kan ge de som planerar att genomföra ett möte med oss är ett professionellt förtroende. En trygghet vi fått genom att ha mött många kunder under många år. Ett ömsesidigt förtroende mellan kunden och KB1 är inte bara en nödvändighet utan ett måste!

HÄNSYN
Hänsyn betyder för oss ”förhållandet att vid sitt handlande tänka sig för, med hänsynstagande till olika omständigheter och möjligheter”. Det innebär att tänka på hur man på bästa sätt skall uppnå ett visst syfte med ett visst beteende. Det innebär också att kunna bemästra en viss situation i syfte att sörja för någons behov. Allt detta skall ske med att vid sitt handlande ledas av klokt övervägande, planerande, förtänksamhet och omtänksamhet.

RESPEKT
Ordet respekt har missbrukats, tycker vi, under många generationer. För oss betyder respekt att vi känner både vördnad och aktning för andra, så vi tror att vi hittat åter till ursprunget för betydelsen av ordet respekt. Så enkelt kan respekt vara.

RESULTAT
Vår målsättning är att alltid uppnå ett bra resultat i våra affärsrelationer. Vi sticker inte under stol med att vi vill tjäna på alla affärer både ekonomiskt, emotionellt och i förtroende. Vi godkänner inte ett resultat, utan vill nå alla resultat. Det kan tyckas vara höga målsättningar, men om vi inte har dessa mål når vi aldrig resultat.