Allmänna villkor

Logga 75_25 RGB

Allmänna villkor för Kompetensbolag1 AB
…nedan kallat KB1

 1. Inledning
  Allmänna villkor syftar till att fastslå ansvar och befogenheter i de uppdrag som genomförs av KB1 för kunds räkning. I alla avseenden är villkoren tänkta att vara ett underlag som avser samarbete mellan parterna och där affärsmässighet alltid skall råda. Båda parterna åtar sig att efter bästa förmåga verka för att dessa villkor följs.
 2. Villkor vid beställning och avbokning av öppen utbildning/kurs:
  Anmälan till utbildningen är bindande efter kund bokat sig via exempelvis; telefon, e-post, hemsida, fax, eller på annat liknande sätt godkänt villkoren. Avbeställning kan ske senast två (2) veckor innan kursstart utan betalning. Avbeställning som sker 1-2 veckor före kursstart debiteras 50 % av kurspriset. För kurs som avbeställs senare än sju (7) dagar före avtalad kursstart debiteras fullt kurspris. Avbeställning skall ske skriftligt. Vid evenemang, seminarier eller liknande event gäller speciella villkor, dessa specificeras vid varje tillfälle.
 3. Villkor vid beställning och avbokning av anpassad utbildning/kurs:
  Anmälan till utbildningen är bindande efter kunden skrivit på därför avsett dokument, eller via exempelvis; telefon, e-post, hemsida, fax, eller på annat liknande sätt godkänt villkoren. Avbeställning kan därefter ske senast fyra (4) veckor före kursstart utan betalning. Avbeställning som sker 3-4 veckor före kursstart debiteras 50 % av offererat pris. För kurs som avbeställs senare än tre (3) veckor före avtalad kursstart debiteras full betalning. Avbeställning skall ske skriftligt. Vid evenemang, seminarier eller liknande event gäller speciella villkor, dessa specificeras vid varje tillfälle.
 4. Avtals giltighet och ändringar och tillägg
  Ändringar av eller tillägg till den offererade utbildningsinsatsen skall göras i samråd mellan KB1 och kund. Alla avtal mellan KB1 och kund är giltiga från och med att parterna undertecknat det, eller på annat liknande sätt godkänt villkoren. Ändringar och tillägg skall ske skriftligen, godkännas och undertecknas av båda parter.
 5. Mervärdesskatt
  Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer på samtliga angivna priser.
 6. Betalningsrutiner
  Betalning skall ske mot faktura innan kursstart. Dock gäller speciella avtal vid bokning senare än 4 dagar innan kursstart. Efter fakturas förfallodag debiteras ränta med gällande referensränta + 8 %-enheter.
 7. Ansvar vid fel och skada
  KB1 garanterar att det avtalade uppdraget utförs med god kvalitet. KB1 ansvarar för skada som till följd av fel eller försummelse från KB1;s sida orsakats kunden genom att uppdraget ej utförts i rätt tid eller på rätt sätt.
 8. Tystnadsplikt
  KB1 äger inte utan skriftligt medgivande från kund rätt att föra vidare information som rör dess verksamhet till tredje person. Ej heller äger KB1 rätt att föra vidare information som kan anses skadlig för kund, kursdeltagare eller annan part i uppdraget. Om ovanstående inte iakttas skall hävningspunkten kunna åberopas.
 1. Hävning
  Om någon av parterna vid upprepade tillfällen eller i väsentligt avseende skulle åsidosätta sina skyldigheter enligt avtal eller allmänna villkor, har den andra parten rätt att häva avtalet. Hävning skall ske inom rimlig tid. Hävning skall ske genom skriftlig dokumentation. Om part använder brev, anses mottagande parten ha tagit del av försändelsen 3 dagar efter att brevet har skickats.
 2. Skadestånd
  Vid avtalsbrott har den förfördelade parten rätt till skadestånd svarande mot uppkommen skada.
 3. Material mm
  Material som producerats av KB1 för de aktuella tjänsterna är KB1;s egendom och får inte utan KB1;s skriftliga medgivande användas i annan utbildning av kund eller annan avtalspart, utbildningsföretag eller liknande. Har kund deltagit i produktion av materialet, hela eller delar av, har han dock rätt att stå som upphovsman till materialet. Även resultatet i övrigt av KB1;s arbete får fritt utnyttjas av KB1 utan hinder av kunds eventuella immaterialrättsliga rättigheter.
 4. Konkurrensförhållanden
  KB1 är förhindrad att under avtalstiden ta kontakt med kundens kunder för att själv sälja utbildningstjänster, eller liknande. Om kund/deltagare tar kontakt med KB1 om mer utbildning, eller liknande, ska KB1 hänvisa till beställande kund, KB1 ska också meddela kund om så sker.
 5. Force Majeure
  Följande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder ifall de inträffar sedan avtalet slutits och hindrar dess utövning: Arbetskonflikt och varje annan omständighet som parterna inte kan råda över såsom eldsvåda, vattenskada, krig, mobilisering eller militärinkallelser, rekvisition, beslag, valutarestriktioner eller annat ingripande av offentlig myndighet, uppror eller upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet eller inskränkningar i fråga om drivkraft samt försening från leverantör som har sin grund i denna punkt. Det åligger part som önskar åberopa sådan omständighet som nämnts ovan att utan uppskov skriftligen underrätta den andra parten om uppkomsten därav liksom om dess upphörande.
 6. Tvist
  Tvist i anledning av avtal, beställning eller liknande skall slutligt avgöras av skiljemän genom skiljedom enligt Göteborgs Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande.